Drogový Kufr

Nová droga 4-MA bude kontrolovaná v rámci celej EU

EMCDDA, 8.3.2013

Európa zareagovala na obavy spojené s užívaním stimulačnej drogy 4-methylamphetamine (4-MA) a vystavila ju "kontrolným opatreniam a trestným postihom" v celej Únii. Rozhodnutie Rady EÚ bolo prijaté v záverečnej fáze trojstupňového právneho postupu, ktorý je navrhnutý tak, aby reagoval na potenciálne ohrozujúce nové psychoaktívné drogy vstupujúce na trh.

Rozhodnutie Rady sa zakladá na zistení formálneho hodnotenia rizika v správe o 4-MA z roku 2012, ktoré vypracoval rozšírený vedecký výbor agentúry EÚ pre drogy (EMCDDA), za účasti ďalších odborníkov z členských štátov EÚ, Európskej komisie, Europolu a Európskej agentúry pre lieky (EMA).

www.emcdda.europa.eu/news/home

register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st06/st06430.en13.pdf